Vedtekter

VEDTEKTER

FOR

ÅMOT JAKT OG FISKEFORENING

Stiftet 1936

 

Vedtekter inkl. endringer vedtatt 22.02.2018 – med virkning fra samme dato.

 

§ 1. Navn og tilslutning
Foreningens navn er Åmot Jakt og Fiskeforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

§ 2. Formål
Foreningens formål er:

 • Å være en aktiv interesseorganisasjon som ivaretar medlemmenes interesser innen jakt, fiske, naturforvaltning og friluftsliv.
 • Å arbeide for å verne naturens produksjonsgrunnlag for vilt og fisk.
 • Å arbeide for å bedre befolkningens adgang til jakt og fiske.
 • Å innarbeide respekt for jakt-, fiske- og friluftslovgivningen hos allmennheten.
 • Å arbeide for korrekt bruk av våpen og sportsfiskeredskap.
 • Å arbeide for human jakt og ansvarsbevisst ferdsel i skog og mark.
 • Å arbeide for bedre jakthunder og ettersøkshunder.
 • Å drive aktivt ungdoms- og utdanningsarbeid.
 • Å arbeide for å etablere medlemsfordeler.
 • Å påvirke for tilretteleggelse for bevegelseshemmede og handikappede.
 • Å samarbeide med offentlige myndigheter og andre interesseorganisasjoner.

§ 3. Medlemskap
Enhver person som er interessert i jakt, fiske, friluftsliv og naturforvaltning kan bli medlem av foreningen. Foreningen består av tilsvarende medlemskategorier som NJFF til enhver tid har.

Styret kan nekte å ta opp medlemmer som er domfelt for brudd på jakt- og fiskelovgivningen, har vært suspendert, eller på annen måte ved sin adferd har skadet foreningen.
§ 3b. Kriterier for æresmedlemsskap

 • Æresmedlemskap er Åmot Jakt og Fiskeforening sin høyeste æresbevisning
 • Forslag på æresmedlem kan fremmes av styret eller av medlemmene
 • Utnevning vedtas på årsmøtet etter først å ha vært behandlet av styret
 • Æresmedlemskapet tildeles ved overrekkelse av dekorert diplom i glass og ramme
 • Æresmedlem inviteres til foreningens medlemsmøter, årsmøter og jubileumsarrangement
 • Æresmedlem betaler ikke kontingent, og går gratis på møter og arrangement som Åmot JFF inviterer til.

Minimumskriterier for utnevnelse av æresmedlemskap i Åmot JFF.

 • Som æresmedlem kan utnevnes personer som har gjort et særdeles fortjenestefullt arbeid i Åmot JFF gjennom minst 25 år.

§ 4. Medlemmenes rettigheter og plikter
Medlemsrettigheter oppnås forutsatt at årskontingent er betalt.

Medlemmer skal ha fortrinn til – og gunstigere vilkår for de goder som foreningen tilbyr.

Medlemmene forplikter seg til å ta imot valg til verv innenfor JFF-organisasjonen, men kan nekte å ta imot verv for så lang tid som vedkommende har fungert. Videre plikter medlemmene å overholde foreningens lover og vedtak, samt offentlig lovgivning.

§ 5. Foreningens organer
Foreningens ledende organer er:

 1. Ordinært årsmøte (generalforsamling)
 2. Ekstraordinært årsmøte
 3. Styret
 4. Årsmøtevalgte utvalg

§ 6. Ordinært årsmøte

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 1. april. Det innkalles av styret med minst 4 ukers varsel. Innkallingen offentliggjøres på Åmot Jakt- og Fiskeforenings hjemmesider.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet skal sendes skriftlig til styret innen 14 dager før årsmøtet holdes. Dagsorden med saker skal offentliggjøres innen 7 dager før årsmøte. Saker som ikke er ført opp på dagsorden kan tas opp hvis årsmøtet godtar dette. Slike saker må fremmes før godkjenning av dagsorden og slike saker vedtas med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Frasigelser av verv sendes valgkomitéens leder skriftlig senest 2 uker før årsmøte.

Det skal føres protokoll fra årsmøtet.

På årsmøtet skal følgende behandles:

 • Konstituering av årsmøtet.
 • Godkjenning av innkalling.
 • Godkjenning av dagsorden.
 • Valg av ordstyrer.
 • Valg av årsmøtesekretær.
 • Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.
 • Årsberetning fra siste kalenderår.
 • Regnskap fra siste kalenderår.
 • Fastsetting av medlemskontingent til foreningen.
 • Valg av medlemmer i styret.
 • Valg av ledere i utvalgene.
 • Valg av valgkomité.
 • Valg av representanter til Årsmøtet i NJFF-Hedmark.
 • Innkommende saker.
 • Utnevning av æresmedlemmer etter forslag fra styret.

Alle valg til styret gjelder for to år av gangen, med unntak av leder som velges hvert år. Det bør tilstrebes en praksis som fører til at ca. halvparten av styret – og utvalgsmedlemmer er på valg annethvert år. KASSERER og 2 STYREMEDLEMMER velges på år med ODDETALL. NESTLEDER, SEKRETÆR og 1 STYREMEDLEM velges på –år med PARTALL. Utvalgsledere velges inn for 2år av gangen.

Saker på årsmøtet blir avgjort med vanlig flertall, utenom der disse vedtektene bestemmer noe annet. Avstemminger skal skje skriftlig når noen av de fremmøtte medlemmene krever det. Ved avstemminger har hvert medlem bare en stemme. Ingen kan la seg representere ved fullmakt. Leder har dobbeltstemme.

Representanter fra NJFFs sentralledd og/eller fylkesorganisasjonen har rett til å være til stede på årsmøtet med talerett.

§ 7. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret bestemmer det, eller når dette kreves av minst 1/5 av medlemmene.

Det innkalles med 14 dagers varsel og på samme måte som for ordinært årsmøte. Møtet skal gjennomføres etter samme bestemmelser som for ordinært årsmøte.

§ 8. Styret
Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer / økonomi ansvarlig, leder i utvalgene og 3 styremedlemmer. Hovedstyret skal ha en overvekt av medlemmer bosatt i Åmot kommune. Daglig drift av foreningen ivaretas av styret. Styremøter blir avholdt når lederen fastsetter det, eller når det blir krevd av minst 3 styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 50% av medlemmer møter. Vedtak blir gjort ved simpelt flertall. Ved like stemmetall avgjør lederens stemme utfallet. Det skal føres protokoll fra hvert styremøte.

§ 9. Styrets oppgaver
Styret skal:

 • Verne om foreningens interesser, følge opp årsmøtevedtak og overordnede bestemmelser, forvalte midlene og håndheve vedtektene.
 • Legge frem for årsmøtet melding om virksomheten i foreningen i siste kalenderår.
 • Valg av regnskapsfirma.
 • Sende årsmelding og regnskap til NJFF.
 • Arbeide for at foreningen har tilgang til jaktterreng og fiskemuligheter i nærområdet.
 • Utnevne nødvendige arbeidsgrupper/komitéer som kommer i tillegg til de årsmøtevalgte organene. Leder for disse arbeidsgruppene/komitéene kan innkalles til styremøter etter behov.
 • Utarbeide instruks for utvalg, arbeidsgrupper/komitéer, m.v.
 • Ha oversikt over medlemsregister og holde orden på foreningens arkiv.
 • Fremlegge for årsmøtet eventuelle forslag om utnevning av æresmedlemmer.

Leder har overordnet lederansvar i styret. Nestleder er lederens stedfortreder. Sekretæren skal sørge for utsendelse av innkallinger og at alle styremøter blir protokollført. Øvrige styremedlemmer har ansvarsområder som følger av vedkommendes funksjon i henhold til valg.

Kasserer / økonomi ansvarlig er innkjøpsansvarlig. Innkjøp ut over vanlig drift og vedlikehold over kr. 10.000,- skal gå gjennom innkjøpsansvarlig. På beløp over kr. 10.000,- må utvalgsledere innhente anbud som igjen samordnes med innkjøpsansvarlig. Ved bruk av regnskapsfører skal 2 styremedlemmer utpekes av styret til kvittering av innkomne fakturaer og kvitteringer for levering til regnskapsbyrå.

Styret er foreningens høyeste organ mellom hvert årsmøte.

§ 10. Årsmøtevalgte utvalg, spesialverv og komitéer
Der vi har aktivitet, skal foreningen ha et utvalg. Lederne av utvalg nevnt under punktene 1-7 inngår som faste styremedlemmer. Utvalgsleder har fullmakt til å sende stedfortreder.

 1. Fiskeutvalget
  Fiskeutvalget består av leder og minimum 3 utvalgsmedlemmer.

Oppgavene til fiskeutvalget er å:

 • Planlegge og sette i verk fiskestelltiltak.
 • Overholde de avtaler som blir gjort med rettighetshavere.
 • Ta vare på anlegg og utstyr som utvalget har ansvar for.
 • Sende beretning om arbeidet i det foregående år til styret.
 • Sende budsjettforslag for kommende år til styret.
 1. Rifleutvalget
  Rifleutvalget består av leder og minimum 3 utvalgsmedlemmer.

Oppgavene til rifleutvalget er å:

 • Planlegge og gjennomføre tiltak som gir medlemmene muligheter til treningsskyting med rifle. (instruktør)
 • Drive opplæring og instruksjon i bruk av rifle.
 • Arrangere minst et jaktfelt stevne og et elgstevne samt klubbmesterskap i året.
 • Ta vare på anlegg og utstyr som utvalget har ansvar for.
 • Sende beretning om arbeidet i det foregående år til styret.
 • Sende budsjettforslag for kommende år til styret.
 1. Hagleutvalget
  Hagleutvalget består av leder og minimum 3 utvalgsmedlemmer.

Oppgavene til hagleutvalget er å:

 • Planlegge og gjennomføre tiltak som gir medlemmene muligheter til treningsskyting med hagle.
 • Legge forholdene til rette for å gjennomføre skytekonkurranser o.l. og minimum 2 terminfestede stevner årlig, samt klubbmesterskap.
 • Drive opplæring og instruksjon i bruk av hagle. (instruktør)
 • Ta vare på anlegg og utstyr som utvalget har ansvaret for.
 • Sende beretning om arbeidet i det foregående åt til styret.
 • Sende budsjettforslag for kommende år til styret.
 1. Hundeutvalget
  Hundeutvalget består av leder og minimum 3 utvalgsmedlemmer.

Oppgavene til hundeutvalget er å:

 • Planlegge og gjennomføre tiltak til å fremme for jakthundarbeidet, herunder dressurarbeid med ettersøkshunder m.m.
 • Ta vare på anlegg og utstyr som utvalget har ansvar for.
 • Sende beretning om arbeidet i det foregående år til styret.
 • Sende budsjettforslag for kommende år til styret.
 1. Ungdomsutvalget
  Ungdomsutvalget består av leder og minimum 3 utvalgsmedlemmer.

Oppgavene til ungdomsutvalget er å:

 • Lede ungdomsgruppa, som består av foreningens medlemmer som er inntil 25 år gamle.
 • Planlegge og gjennomføre tiltak som er aktuelle for ungdomsgruppa, eventuelt i samarbeid med andre utvalg i foreningen.
 • Ta vare på anlegg og utstyr som utvalget har ansvar for.
 • Sende beretning om arbeidet i det foregående år til styret.
 • Sende budsjettforslag for kommende år til styret.
 1. Opplæringsutvalg
  Opplæringsutvalget består av leder og utvalgsmedlem(er).

Oppgavene til opplæringsutvalget er å:

 • Ha ansvar for studievirksomheten, herunder innmelding av kurs til –og søknad om økonomisk tilskudd fra studieforbundet og andre finanskilder.
 • Ta vare på anlegg og utstyr som utvalget har ansvar for.
 • Sende beretning om arbeidet i det foregående år til styret.
 • Sende budsjettforslag for kommende år til styret.
 1. Hytteutvalg
  Hytteutvalget består av leder og utvalgsmedlem(er).

Oppgavene til hytteutvalget er å:

 • Markedsføre foreningens hytte ved Hogsttjernet, samt sørge for å booke gjester til denne.
 • Ta vare på anlegg og utstyr som utvalget har ansvar for.
 • Sende beretning om arbeidet i det foregående år til styret.
 • Sende budsjettforslag for kommende år til styret.
 1. Valgkomitéen
  Valgkomitéen består av 3 medlemmer og har som oppgave å forberede valgene på årsmøtene. Medlemmene er valgt for 3 år. Det vil bli valgt 1 ny representant hvert år.

§ 11. Revisorer
Ved bruk av egen kasserer skal foreningen skal ha 2 revisorer, som har som oppgave å revidere styrets forslag til regnskap for det enkelte kalenderår. Velges hvert år.

§ 12. Disiplinære tiltak
Medlem som blir domfelt for brudd på jakt- og fiskelovgivningen eller på annen måte ved sin opptreden skader foreningen og dens formål, kan suspenderes eller ekskluderes fra foreningen. Slike avgjørelser skal treffes i styret. Avgjørelsen kan ankes inn for årsmøtet, som med 2/3 dels flertall fatter endelig vedtak.

§ 13. Vedtektsendringer

Endringer i foreningens vedtekter kan bare gjøres på ordinært årsmøte, og krever 2/3 flertall blant de frammøtte medlemmer. Endelig vedtak fattes av NJFF.

§ 14. Utmelding av NJFF

Forslag om utmelding av NJFF krever 2/3 flertall blant de frammøtte medlemmer i to på hverandre følgende ordinære årsmøter for å bli vedtatt.

§ 15. Oppløsning

Forslag om oppløsning av foreningen krever 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmer i to på hverandre følgende ordinære årsmøter for å bli vedtatt. Dersom det blir vedtatt å oppløse foreningen, skal foreningens midler ivaretas av et legat til fremming av jakt- og fiskeinteressene i Åmot kommune.