Jegerprøven – Info

Linker:
NaCL – Treningsportal

Lover og Forskrifter:
Lov om jakt og fangst av viltVILTLOVEN
– Obligatorisk Jegerprøve
– Jaktbare arter og jakttider
. * Dager med jaktforbud
– Utøvelse av jakt og fangst
. * Human jakt
. * Bruk av våpen under jakt
Kunstig belysning:
Åtejakt på rev, ettersøk av hjortevilt og villsvin, avlivning av vilt som er fanget levende og jakt på villsvin i åpent terreng
. * Bruk av motordrevet fremkomstmiddel under jakt inkl. bruk av motorbåt inntil 2km fra land
* Svømmende dyr
– Retten til jakt og fangst
. * Forfølgelsesretten
– Obligatorisk jegerprøve, jegeravgift, fellingsavgift og viltfond
– Forskjellige regler
. * Ferdsel med våpen på annen manns grunnForskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst
– Genrelle bestemmelser
* Defenisjon av storvilt, lisensjakt og kvotejakt
* Nødvendig dokumentasjon under jakt
– Aldersgrenser
* Generelle aldersgrenser
* Opplæringsjakt
– Jegerprøven
– Våpen og ammunisjon
* Våpen under jakt
* Krav til rifleammunisjon (bla. annslagsenergi og kalliber)
* Krav til hagleammunisjon
– Skyteprøve ved jakt og felling av storvilt
– Bruk av hund under jakt og felling
* Løs på drevet halsende hund
* Ettersøkshund
– Jakt, felling og avliving av storvilt
* Ettersøksplikt, forfølgingsrett og avliving av såret storvilt
* Kunstig lys ved åtejakt på jerv
– Fangst
* Bruk av feller
* Tillatte feller
– Vedlegg 1, 2 og 3:
Arter det kan drives fangst på og tillatte feller
Godkjenning av feller for gauper og jerv
Elektronisk tilsyn med feller som fanger viltet levende


Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2022 til og med 31. mars 2028
* Jaktbare arter
* Jakttider

Forskrift om forvaltning av hjortevilt
* 50% regelen
* Minsteareal for hjortevilt
Forskrift om forvaltning av bever
Forskrift om regulering av sel på norskekysten


NATURMANGFOLDLOVEN
* Forvaltningsmål
* Aktsomhetsprinsipp
* Kunnskapsgrunnlaget (for å kunne høste)
* Føre-var-prinsippetLov om dyrevelferd – DYREVELFERDSLOVEN


Lov om våpen, skytevåpen, våpendeler og ammunisjon – VÅPENLOVEN
Erverv av skytevåpen
Hvem som kan erverve og ha skytevåpen, våpendeler og ammunisjon
Utlån, oppbevaring, transport og inn- og utføring av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon

Forskrift om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon – VÅPENFORSKRIFTEN
Erverv av skytevåpen og våpendelar til jakt
* Erverv av mer en 8 skytevåpen til jaktbruk
Oppbevaring, transport og sending av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon
* Oppbevaring i godkjent våpenskap
* Oppbevaring i annet bosted
* Oppbevaring av ammunisjon + Antall skudd tillatt lagret hjemme
* Utlån og overlating av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon
Krav til alder og personlege eigenskapar for å kunne erverve og ha skytevåpen, våpendelar og ammunisjon
* Fritak fra alderskravet på 18år
* Krav til personlige egenskaper som bla.vandel og edruelighet.


Lov om motorferdsel i utmark og vassdragMOTORFERDSELLOVEN

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
* Transport av jaktutbytteFRILUFTSLOVEN (Lov om friluftslivet)
* Fri ferdsel til fots på utmarksområder

Forskrift om brannforebygging
* Bålforbud mellom 15. april og 15. septemberHUNDELOVEN (Lov om forsvarlig hundehold)
Sikring av hunder (bla. båndtvang)